Bli kyrkjebyggar!

Det blir fortalt at gardane på Ulstein i 1849 reiste ny kyrkje eitt år etter at den gamle brann. Byggeprosessar i 2017 tek lengre tid, men inspirert av tidlegare tider tek vi mål av oss til å få på plass finansiering innan utgangen av dette året.

Klarer vi det, er neste mål å innvie Ulstein nye kyrkje 1. søndag i advent 2019. I høve Kyrkjelova paragraf 15, har kommunen ansvar for finansiering av kyrkjebygg. Ulstein kommune har mange krevjande oppgåver. Difor tek vi utfordringa med å legge grunnlag for finansieringa gjennom ein dugnad – ei gjevarteneste. Gjennom denne gjevartenesta vil vi bygge eigenkapital fram til prosjektet startar og deretter kunne dekke lånekostnaden dei neste 10 åra. Dette er eit oppnåeleg mål dersom 250 personar som eksempel gir 1.000,- pr mnd i 10 år. Etter skattefrådrag vert dette beløpet kr 8.640,- pr år. Det er sjølvsagt rom for større og mindre beløp, større og mindre gåver. Ein slik finansieringsmodell vil gi prosjektet føreseielege rammer og gjere oppstart mogeleg raskare.