Gode grannar!

Av Ottar Grimstad, Alta

Det er snart 70 år sidan eg småsprang fram gjennom Hareidsdalen for å nå fram til «Høddvoll» i god tid før fotballkampen starta. Eg ville sjå om Hødd vann, og heie på dei store heltane våre, han «Brun» og han «Krasin», han Leif Dimmen og han John Ertesvåg, han «Pella» og han «Bukk». Seinare har eg måtte klare meg med Vikebladet og Vikebladet/Vestposten og eit par turar for året for å halde meg oppdatert om stoda på Hareidlandet. Eg vert like imponert kvar einaste gong: Velstanden tyt ut gjennom husnovene, fritidsbåtane glinsar i fortøyingane, og det blømer i alle hagar. Aller mest blømer det i Ulsteinvik. Då Hødd vart cupmeistrar og Karsten Warholm kapra tittelen i VM, var det kjekt å fortelje at eg kom frå Hareidlandet, eg også.

Kvifor har det gått så godt med folket der? Eg har ikkje svaret, men eg kan hugse eit utsegn i ei bok av Erik Pontoppidan: «Gudsfrykt med nøysomhet». Stod det. Eg veit ikkje korleis det står til med det no, men eg veit at det i alle fall måtte starte med nøysomhet, men gudsfrykta på Hareidlandet veit eg mindre om …

Dei siste åra har eg vorte storleg imponert over korleis Ulstein har satsa på ungdomen: innandørs friidrettsanlegg, «Nye Høddvoll» og Ulstein Arena m.a. til ein uhorveleg pengesum, men også investering for trivsel og gode tilbod til komande dagar. Men ulsteinvikarane har visst ikkje råd til å byggje ny kyrkje! Her har eg lyst å blande meg inn.

«Kyrkja er meir enn stor nok.»

Lokalavisa held meg orientert. Når ein kjend idrettsmann og lokalpolitikar står fram i avisa og fortel at «Vi treng ikkje ny kyrkje, den gamle er meir enn stor nok»! Ja, då ville eg ha bedt om lækjarattest om eg budde i Ulsteinvik. Der står det at den gamle, vesle trekyrkja, som er eldgamal og bygd for eit folketal som var ein brøkdel av innbyggjartalet i dag. Folketalet er mangedobla, fritida og mobiliteten er større, aktivitetane fleire, arbeidsmåtane heilt annleis enn tidlegare, og talet på dei tilsette i kyrkja er mangedobla. Det er berre dei som ikkje kjenner til kyrkja, som kan meine at kyrkja er stor nok og teneleg nok, vil eg meine, og eg vil bruke eksempel frå min kommune, Alta:

For mange år sidan vart kyrkjefolket klar over at hovudkyrkja vår i Alta var «gått ut på dato». Ho var bygd i 1857 for eit folketal på ca. 2000, der var utedo, ikkje plass for arbeidsplass til tilsette, ikkje nok plass til kyrkjelyden, dåpsfolk osb. Noko måtte gjerast …

Ny kyrkje

Soknerådet valde «bygdas beste» til å kome med framlegg til ny kyrkje, høveleg tomt og til å lage ein framdriftsplan. Saka vart handsama i kommunestyret gong etter gong – heile sju i talet før eldsjelene fekk fram eit vedtak om å byggje ny kyrkje. Eldsjelene var optimistiske og spådde framgang for heile lokalsamfunnet, motstandarane meinte at heile prosjektet ville verte «ruin» for kommunen. Eg var sjølv med i kampen både i formannskap og sokneråd og fekk kjenne kampen på nært hald. I dag seier nesten alle at «Nordlyskatedralen Alta kirke» har vore til glede og nytte for altasamfunnet. Eg hadde ein samtale med rådmannen vår om hans syn etter at vi har fått bruke den nye kyrkja i fem år. Han oppsummerte situasjonen slik: «Dei som ville byggje kyrkja fekk heilt rett. Alta kommune har eit årsbudsjett på ca. 1,9 milliardar kroner, og vår utgift til å drifte katedralen er i underkant av fire millionar kroner. No slepp vi å leige kontorplass til nesten 20 tilsette, kyrkja har plass til speidarar, Ten Sing, ungdomsklubb, kor, KANU, og i underetg. har vi fått på plass ein nordlysattraksjon. For å få kommunestyret til å byggje ny kyrkje, måtte soknerådet bere alle renteutgiftene dei fyrste åra. Det var vanskeleg, men med god hjelp frå privatpersonar og næringsdrivande gjekk det godt, og no etterpå, kan vi summere:

Kyrkja i sentrum

Nordlyskatedralen kom på vel 130 millionar kroner. Soknerådet har samla inn 27,5 millionar. Etter at kyrkja hadde vore i bruk i eitt år, var kyrkjesøkinga nesten fordobla. Talet på nattverdsgjestar var meir enn fordobla. Akustikken i katedralen er så god at lokale, nasjonale -og internasjonale – kunstnarar står i kø for å sleppe til. Gjennomsnittet er nokså nær ein konsert pr. veke. Når vi får gjestar, og vi vil vise fram heimstaden vår, går turen til «Nordlyskatedralen», og slik er det med dei som styrer her. Det som er den største gleda for kyrkjefolket, er at kristenlivet er vitalisert, og at fleire unge brukar kyrkja vår.

Mitt beste råd til mine gode og gamle grannar i Ulsteinvik vil vere: No er det tid til å byggje ei kyrkje for framtida, tid for å gje ungdomane ein møteplass -ein arena- som vil kome heile lokalsamfunnet til gode. Dokke har takla større økonomiske problem, denne oppgåva har dokke ikkje lov til å sleppe unna.

3 millioner kroner tilskot frå Miljødirektoratet

Ulstein kommune har fått tilsagn om eit tilskot på kr. 3 mill. til bygging av Ulstein nye kyrkje.  I tilsagnsbrevet heiter det: “I den kommende fasen av prosjektet er det viktig at tiltak for bærekraft optimaliseres og spisses mot et bærekraftig resultat”. For Ulstein sokn er det viktig å kunne realisere bygging av ei kyrkje der bærekraft er eit vesentleg aspekt.

Ulsteinmessa vert arrangert
til inntekt for Ulstein nye kyrkje

Kjolerulling på Fredheim
til inntekt for ny kyrkje

Årsmeldinga 2016 Ulstein sokn

Kyrkjelyden i Ulstein ser tilbake til eit innhaldsrikt år. Høge besøkstal vitnar om at Ulsteinsamfunnet framleis kjenner tilhøyret til kyrkja si. Soknerådsleiaren Annelise Kleven Godø skriver i årsmeldinga: “At kyrkja vår framleis er viktig, både som åndeleg heim, kjelde til kunnskap og undervisning, ein trygg arena for born og unge, viktige diakonale tenester, kulturformidling, fest- og høgtidsdagar, og ei verdig ramme for oss alle ved vegs ende. Ulstein Kyrkje betyr ein forskjell i Ulsteinsamfunnet!”

Årsmelding 2016 er tilgjengeleg i trykt utgåve i kyrkja etter gudstenesta 9. april, samt på kyrkjekontoret.
Årsmøte er satt til 23. april på Fredheim, rett etter gudstenenesta. Der vil soknerådet og tilsette presentere nokre hovudtrekk frå årsmeldinga. Alle er velkomne!

Snøhetta lot seg imponere over aktivitetsnivået i soknet

Frå venstre: Christfried Kaul, kyrkjeverje Ulstein sokn, prosjektleiar Margrethe Lund (Snøhetta), sokneprest Margit Lovise Holte, arkitekt Rune Veslegard (Snøhetta) og interiørarkitekt Bjørg Aabø (Snøhetta). Foto: Vikebladet/Jorulf Myrene

Snøhetta var på synfaring i Ulsteinvik førre veke. Dei var her for å sjå på lokalane våre, arbeidet og aktivitetane våre, tomta for den nye kyrkja, men også for å diskutere romløysing, bruksalternativ og tilpassingsbehov. Det er utarbeidd ei førebels planløysing som inneheld grunntrekka til den nye kyrkja. No skal det jobbes med dei vidare detaljane for å få fleksible løysingar og sambruk.
Skisseprosjektet skal utvikle det første utkastet vidare til eit konkret og tilpassa prosjekt og skal presenterast i april/mai.

Snøhetta er i gang med skisseprosjekt Ulstein nye kyrkje

Det jobbes no med kriterier for konstruksjon og materialval, energi og miljø, akustikk og brannsikkerheit, samt konkretisering av romprogram som innvirker på forhold i konstruksjonen. Med skisseprosjektet får vi  ei kostnadskalkyle for bygging av Ulstein nye kyrkje.
Vi treng framleis fleire kyrkjebyggarar som vil gi ei gåve eller teikne ei avtale med valfritt beløp. BLI MED SOM KYRKJBYGGAR I VÅR TID!
Klikk her for å lese meir om det å bli kyrkjebyggar: https://www.ulsteinnyekyrkje.no/bli-kyrkjebyggar/#topp

Eit stort steg nærmare Ulstein nye kyrkje

Med glede registrer vi at det heilt unike utkastet av Ulstein nye kyrkje, Excelsior, skaper interesse og merksemd også utover lokalsamfunnet. (mer…)

Gi eit gåvekort til bygging av Ulstein nye kyrkje

På leit etter julegåva? Det er ikkje alltid lett å finne noko til den som har alt eller ikkje treng så masse. Det tenkte Arne Sivertstøl og kom til kyrkja med ideen om å lage eit ideelt gåvekort til inntekt for Ulstein nye kyrkje.

Kjøper du eit slikt gåvekort går kr. 250,- rett til bygging av Ulstein nye kyrkje. Det er ingen gåve ein kan pakke ut, men når Ulstein nye kyrkje står ferdig kan ein jo teke gåva i bruk.

Det er enklast å betale det med VIPPS, men du kan også betale direkte på konto. Følg instruksene ved å bestille gåvekort. Gåvekortet får du tilsendt frå kyrkjekontoret så fort vi har fått pengane.

Vær ein kyrkjebyggar i di tid!

Inspirerande møte hos Snøhetta

Bildetekst: Representantar frå Ulstein sokn saman med leiinga i Snøhetta. Frå venstre: Jorunn Sannes, Christfried Kaul, Margit Holte, Lars Jørstad Nordbye, Rune Veslegard, Margrethe Lund og Kjetil Trædal Thorsen. I tillegg var dagleg leiar Tonje Værdal Frydenlund tilstades i første delen av møtet. Bilde er teke i lokala til Snøhetta.

Måndag 14. november var sokneprest Margit Lovise Holte, kyrkjeverje Christfried Kaul frå Ulstein Sokn og innsamlingsleiar Magne Grimstad jr. frå Osberget på besøk hos Snøhetta i Oslo. Saman med arkitektane set dei alle klutar til for at Ulstein nye kyrkje skal bli ein realitet.

Å få møte Snøhetta-leiinga med professor Kjetil Trædal Thorsen i spissen var ei oppleving, og veldig inspirerande for oss. Dei uttrykte eit sterkt ønske om at den nye kyrkja må bli realisert. Ikkje berre fordi dette er eit Snøhetta-prosjekt, men like mykje fordi Thorsen og kollegaene synest opplegget er unikt og spennande. Det er første gongen Snøhetta har vunne ein konkurranse om kyrkjebygg. Det kan bli eit fantastisk prosjekt, først og fremst ei ny kyrkje, men også eit kulturbygg med ringverknader, ikkje berre for kommunen, men heile regionen.

Føremålet med møtet i Oslo var å skape gjensidig inspirasjon og engasjement for den nye kyrkja. Innsamlingsaksjonen er i gang, og målet er å skaffe 250 givarar og slik samle inn 30 millionar kroner i løpet av ti år, altså tre millionar i året. På den måten vil aksjonen vere i stand til å handtere eit lån på 100 millionar kroner i ti år. I møtet med Snøhetta drøfta vi også andre finansieringsløysingar. Ved å gi bygget spesielle, framtidsretta miljøløysingar er det mogleg å hente støtte frå fleire hald.